ಡಾ.ನರೇನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ತುಂಬಾ ಸಹೃದಯೀ ನಾರಾಯಣ ನೇತ್ರಾಲಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ತುಂಬಾ ನುರಿತ ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ

Google reviews

Book an Appointment
Call Us