ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮಾನ್ಯ ವೈದ್ಯರು ಡಾ.ಆನಂದ ವಿನೇಕರ್ ಅವರು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿ, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು.ಮಾನ್ಯ ವೈದ್ಯರ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸರ್ವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

Google review

Book an Appointment
Call Us