ದ್ರ್. ಶಿಲ್ಪಾ ದಾಸ್ ಡಿದ ಟಟ್ಗೆ ಸರ್ಜರಿ. ದ್ರ್. ಸದಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಾನ್ಸುಲ್ಟ್ಡ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವೆಂಟ್ವವೆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ವಂದ್ staffs

Book an Appointment
Call Us