ಡಾ.ಗೈರಿಕ್ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಸಾರ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದಕ್ಕೆ,ನಿಮಗೂ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣ ನೇತ್ರಾಲಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು .⚘⚘⚘

Google review

Book an Appointment
Call Us