ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ಇಂದ 365km ಬಂದಿದಿವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಅವರು ಮಗುವಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸೌಲಬ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ….

Google review

Book an Appointment
Call Us