ನಾವು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ ವಿವೇಕರ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೇ ನನ್ನ ಮಗನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಕೊಡಾ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ… ನನ್ನ ಮಗು ಈಗ ಆರಾಮಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ

Google review

Book an Appointment
Call Us