ನಾರಾಯಾಣ ನೇತ್ರಾ ಲಯಾ ದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸೀಗುತೆ ನನಗೆ ಇವರ ನಿಯಾಮಗಳು ಮತ್ತೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುವ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ ಡಾ// ಜಿ. ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ❤ಧನ್ಯ ವಾದಗಳು

Google Reviews

Book an Appointment
Call Us