ನನ್ನ ಲಸಿಕ್ ಅನುಭವ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ,ಡಾ|| ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಅನುಭವ ಉತ್ತಮ ದೃಷ್ಟಿ ನೀಡಿದೆ, ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸುರಕ್ಷತೆ ನೀಡಿ ನಾರಾಯಣ ನೇತ್ರಾಲಯದ ಸಿಂಬ್ಬದ್ದಿ ವಗ೯ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ರೋಗಿಯ ಭಯವನ್ನು ದೂರಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ

Google review

 

Book an Appointment
Call Us